kontrast
A+ A-
Strona BIP Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie: www.ckipg.barczewo.pl
 Przetargi,zapytania ofertowe, konkursy

Przetargi,zapytania ofertowe, konkursy

Ochrona osób i mienia podczas imprez plenerowych

Zapytanie ofertowe

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE - ochrona 2016- załącznik nr 1.doc

FORMULARZ OFERTY -ochrona 2016 - załącznik nr 2.doc

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG - ochrona 2016 - załącznik nr 3.doc

Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:32:15.
Wyłączność na organizację strefy rozrywki dla
dzieci

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.jpg

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-11 08:24:07.
Wyłączność na usługi cateringowe podczas
imprez plenerowych w 2016 roku

ZAPYTANIE CATERING.doc

UMOWA PROJEKT catering 2016.doc

HARMONOGRAM załącznik nr 1 - Catering 2016.doc

OFERTA załącznik nr 2 - Catering 2016.doc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:28:10 | Data modyfikacji: 2016-04-29 13:31:39.
Zabezpieczenie sanitarne imprez w 2016 roku

UMOWA PROJEKT - zabezpieczenie sanitarne.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - zabezpieczenie sanitarne 2016.doc

HARMONOGRAM IMPREZ- załącznik nr 1.doc

FORMULARZ OFERTY zabezpieczenie sanitarne - załącznik nr 2.doc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-27 15:16:46 | Data modyfikacji: 2016-04-29 13:31:39.
Wyłączność na organizację strefy rozrywki dla
dzieci podczas imprez plenerowych

unieważnienie przetargu

ZAPYTANIE OFERTOWE 21.04.2016.doc

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 21.04.2016.doc

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT 21.04.2016.doc

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-22 15:11:53 | Data modyfikacji: 2016-04-22 15:16:17.
Druk wraz z dostawą Wiadomości Barczewskich

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie

Wyjaśnienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-13 15:12:51 | Data modyfikacji: 2016-04-22 15:16:17.
Dostarczanie art. biurowych i eksploatacyjnych

Zawiadomienie o wyborze ofety.doc

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-30 15:02:19 | Data modyfikacji: 2015-12-30 15:08:35.
Modernizacja budynku Centrum Kulturalno -
Bibliotecznego w Barczewie wraz z zakupem
wyposażenia do Studia Dźwięku i Obrazu

Ogłoszenie

Dokumentacja

Przedmiar

Specyfikacja techniczna

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty cz1

Ogłoszenie o wyborze oferty cz2

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-10 11:47:30 | Data modyfikacji: 2015-12-30 15:08:35.
Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem do
studia dźwięku

Przedmiar CKB dach 07.2015.pdf

Ogłoszenie

2. SIWZ

Dokumentacja CKB

Specyfikacja techniczna

Wyjaśnienie treści zapytania

Protokół z otwarcia ofert

unieważnienie przetargu

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-20 15:37:53 | Data modyfikacji: 2015-07-20 15:46:25.
Zapytanie ofertowe - zakup komputera z
oprogramowaniem i zakup tableta

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-06-23 14:37:32 | Data modyfikacji: 2015-07-20 15:46:25.
Zapytanie ofertowe - modernizacja budynku CKiPG

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - projekt umowy

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-25 14:38:28 | Data modyfikacji: 2015-07-20 15:46:25.
Zapytanie ofertowe - usługa
hotelarsko-gastronomiczna

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - projekt umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-11 11:00:07 | Data modyfikacji: 2015-05-11 11:14:34.
Zapytanie ofertowe - ochrona osób i mienia
podczas imprez plenerowych organizowanych przez
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - szacunkowe zestawienie

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-04 20:11:44 | Data modyfikacji: 2015-05-11 11:05:53.
Zapytanie ofertowe - Wynajęcie sprzętu
muzycznego i oprawy oświetleniowej wraz z
obsługą techniczną podczas imprez plenerowych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - projekt umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-29 15:12:37 | Data modyfikacji: 2015-05-11 11:08:35.
Zapytanie ofertowe - Przyznanie wyłączności na
świadczenie usług cateringowych oraz sprzedaż
piwa podczas imprez plenerowych w sezonie 2015.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - harmonogram

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Zmiana harmonogramu

Poprawiony formularz oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-28 14:08:45 | Data modyfikacji: 2015-05-11 11:10:43.
Zapytanie ofertowe - zabezpieczenie sanitarne
podczas imprez plenerowych w 2015 roku

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - harmonogram imprez

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Poprawiony formularz oferty

Wyjaśnienie treści zapytania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-24 12:45:04 | Data modyfikacji: 2015-05-11 11:14:11.
Ogłoszenie o zatrudnieniu

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko:
KONSERWATOR

I. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania budowlane, stolarskie lub pokrewne:
1. Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej
2. Posiada prawo jazdy kategorii B
3. Posiada umiejętności wykonywania prac naprawczych i konserwatorskich
4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
5. Jest dyspozycyjna, odpowiedzialna, sumienna i dokładna
6. Szybko reaguje w sytuacji zagrożenia
7. Nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne
8. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne
9. Nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie skarbowe.

II. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku konserwator należeć będzie m.in.:
1. Utrzymanie porządku i czystości w Centrum oraz wokół posesji
2. Prowadzenie prac naprawczych oraz remontowych na terenie Centrum oraz wokół posesji
3. Prowadzenie prac naprawczych z zakresu instalacji elektrycznej
4. Dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie Centrum
5. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora placówki.

III. Oferty zainteresowanych osób powinny zawierać następując dokumenty:
1. List motywacyjny
2. CV
3. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności, w tym zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych
4. Świadectwa potwierdzające przebieg pracy zawodowej
5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku konserwator
6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
8. Oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko konserwator

IV. Wymagania dodatkowe:
Pożądane umiejętności i cechy kandydata:
1. Umiejętności techniczne i remontowo budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń
2. Sumienność
3. Uczciwość
4. Punktualność
5. Komunikatywność
6. Pracowitość
7. Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy

V. Inne informacje:
1. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
2. Z kandydatem wyłonionym zostanie zawarta umowa na czas określony w wymiarze 1 etatu z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

VI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym zapiskiem

„ Nabór na stanowisko konserwatora w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godziny 11ºº (decyduje data i godzina wpływu) w sekretariacie CKiPG lub pocztą na adres:

Centrum Kultury i Promocji Gminy
ul. Słowackiego 5
11-010 Barczewo

Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie lub zwracane na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji.

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-02 13:06:05 | Data modyfikacji: 2015-04-02 13:08:26.

Zobacz:
 ROK 2016 .   ROK 2015 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-04-02 13:06:05
Data modyfikacji: 2015-04-02 13:08:26
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Centrum Kulturalno-Biblioteczne
ul. Słowackiego 5
11-010 Barczewo
Dyrektor
Robert Tokarski
Kontakt:
Tel: (89) 514-82-81
Fax: (89) 514-82-81
e-mail: ckb@barczewo.pl